СУСПІЛЬНИЙ ДОГОВІР – КРОК ДЛЯ ДОБРОБУТУ ГРОМАДИ

Тематика: Від Магдебурга до твого міста

Назва: СУСПІЛЬНИЙ ДОГОВІР – КРОК ДЛЯ ДОБРОБУТУ ГРОМАДИ

Автор: Безугла Олександра

Сьогодні територіальні громади постають перед досить складною проблемою - розвиток зв'язків між органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями. Причина цьому - слабкість нормативної бази, відсутність чітко прописаних процедур їх взаємодії. Нормативно-правові акти, що приймаються самоврядними органам часто не враховують інтересів громадського сектора. Ми вважаємо, що найбільш прогресивною формою забезпечення співпраці громадських організацій з органами місцевого самоврядування є укладення між ними Суспільного договору.

Суспільний договір – крок до добробуту громади.  Він  дає можливість будувати відносини влади і громади на засадах взаємовідповідальності  та партнерства.

Суспільний договір – це домовленість між місцевою владою і громадськими організаціями нашого міста про принципи, умови та основні форми співпраці.

Суспільний договір – спирається на взаємне розуміння ролі і цінностей громади та її завдань у розв’язанні нагальних проблем. Реалізація суспільного договору відкриє в самих громадах нові мож­ливості.

Підписання Суспільного договору є надзвичайно важливим кроком на шляху до розвитку демократії, який засвічує:

 1. волю влади до дотримання принципів відкритості та прозорості, визнання необхідності участі громадськості в процесі прийняття рішень;
 2. зрілість громадського сектору, його готовність до діалогу з владою.

Підписання суспільного договору дозволить активізувати мешканців   Нової Каховки до покращення життя у своїй громаді та залучити додаткові місцеві ресур­си для розв'язання нагальних проблем.

Завдяки Суспільному договору, отримають розповсюдження нові підходи та форми партнерської взаємодії між громадським і владним секторами на рівні місцевих громад, заохочуючи до встановлення в громаді партнерських підходів, до розвитку партнерських  стосунків, заради надання громадам нових можливостей для широкого обговорення своїх найгостріших проблем та пошуку шляхів їх розв'язання.

Без сумніву, договір не панацея у взаєминах громадянського суспільства і влади. Договір не може прописувати на належному рівні відпові­дальності сторін, яка б спонукала їх до дотри­мання його положень. Проте це досить дієва форма мобілізації як владних, так і громадських резервів для покращення добробуту територіа­льних громад.

Принаймні, громадський сектор отримає ще один важіль публічного впливу на місцеву владу.

Підписання Суспільного договору є надзвичайно важливим кроком на шляху до розви­тку демократії, який засвідчує волю влади до дотримання принципів відкритості та прозорос­ті, визнання необхідності участі громадськості в процесі прийняття рішень та підтверджує згоду двох секторів на співпрацю, розвиток констру­ктивного діалогу й усталення взаємної відповідальності.

Шлях до підписання цих документів, звичайно, не буде легким. Цьому передуватиме велика і кропітка робота:

 • вивчення досвіду різних мiст з упровадження подібних документів;
 • серія тренінгів та консультацій з експертами стосовно можливостей запровадження механізмів взаємодії державного і громадсько­го секторів в нашому мiстi;
 • роз'яснення неурядовим організаціям міста переваг Суспільного договору;
 • переговори з місцевою владою;
 • інформування громади про можливості, що їх відкриває перед нею цей документ.

Договір дозволить більш ефективно інформувати органи місцевого самоврядування про потреби громадян і громадських організацій, забезпечить взаєморозуміння та співпрацю між владою і громадськими організаціями, надасть допомогу у виконанні урядових та місцевих програм заради вирішення проблем громади, спри­ятиме забезпеченню прав і свобод громадян, а також контролю громадських організацій за їх дотриманням органами місцевої влади.

На наше переконання, підписуючи Суспільний договір з громадськими організаціями влада міста засіває добірним зерном родючий ґрунт, який досить скоро рясно заколоситься щедрим урожаєм.

Слід віддати належне можливості  зростанню кількості та якості  громадських орга­нізацій міста. Міська рада має бути  зацікавлена в наявності в місті активних людей з високим рівнем професійної підго­товки, здатних поповнити кадровий резерв у сфері управління. Ідеї та досвід неурядових організацій допоможуть ефективніше виконувати молодіжні та соціальні програми, детально інформую­чи нас про потреби громади та громадських організацій.

Завдяки Суспільному договору влада та громада може сісти за стіл переговорів не як конкуренти, а як партнери, поділитися досвідом, оцінити об'єктивно свою діяльність, спроектувати майбутнє. І все це на засадах добровільності, злагодженості.

Необхідно створити робо­чу групу з розробки положень Суспільного договору, до складу якої будуть входити депутати міської Ради, працівники виконко­му, лідери громадських організацій. Необхідно детально обсудити зобов’язання сторін. А вже розроблений проект договору поширити серед усіх діючих громадських орга­нізацій міста.

Підписаний та узгоджений договір надаватиме право громад­ським організаціям брати участь у розробці та виконанні міських програм, вносити пропози­ції щодо їх удосконалення, подавати експертну допомогу в укладанні нормативних документів, готувати та подавати пропозиції до стратегії соціально-економічного розвитку міста, ініціювати й самостійно розробляти механізми розвитку громади, які передбачають партнерство з місцевою владою.

Тому необхідно, щоб кожна із сторін була готова  докласти всіх зусиль для того, щоб змінити ситуацію на краще.

В першу чергу з розумінням до цієї ініціативи повинен поставитися міський голова.

Представники неурядового сектора теж не мають стояти осторонь і я впевнена, що вони виявлять зацікавленість в проведенні цього проекту та допоможуть. І в цьому лише плюс, адже коли нас багато, то ми можемо реалізовувати наші ініціативи. Необхідно врахувати пропозиції всіх зацікавлених громадських організацій та представників влади, а це дає впевненість у тому, що задекларовані принципи співпраці виконува­тимуться, а отже, договір матиме майбутнє!

Саме цей проект виявить громадські організації, які дійсно прагнуть і спроможні працювати на користь громаді, а не тільки здатні критикувати чиїсь учинки. Завдяки проекту зміцняться як взаємини між самими громадськими організа­ціями, так і їхні стосунки з міською радою.

Особисто я - за таку угоду. Взаємини громадських орга­нізацій і влади можуть змінитися тільки на краще, в бік партнерства, зміцнення, в бік організації спільних заходів, акцій.

Хоча я не виключаю можливості й необхідності кри­тики - як із боку громадських організацій щодо діяльності влади, так і навпаки. Конструктивна, позитивна критика, завдяки якій може бути поліпшена ситуація в громаді в тих чи інших сферах, завжди повинна бути.

"Критикуючи пропонуй", - таким повинно бути гасло співпраці.

Я вважаю,  що для того, щоб забезпечити життєздатність цих взає­мин необхідно:

- по-перше -  бажання обох сторін працювати разом;

- по-друге - міська влада Нової Каховки повинна знайти можливість підтри­мати корисні, цікаві започаткування.

На мою думку, підписання та виконання умов договору сприятиме поліпшенню ситуації в громаді завдяки розв'язанню соціальних та інших актуальних проблем, оскільки разом завжди можна краще і швидше вирішувати будь-які проблеми. У нашому місті є досвід проведення і громадських слухань, і місцевих референдумів, здійснення інших громадсь­ких ініціатив, тому завдяки підписанню подібного документа можна добитися більшого порозуміння між владою і громадою.

Головне для органів міської влади - реальні справи заради поліпшення життя мешканців нашого міста. Підписання Суспільного дого­вору ще раз наочно підтвердить той факт, що Нова Каховка - місто розвинутої демократії, місто міцних традицій місцевого самоврядування. Це сприятиме привабленню нових інвесторів на територію громади, підвищить довіру громад­ськості до міської влади.

Суспільний договір є сферою взаємних інтересів, а не інструментом критики дій влади.

Метою такої нашої діяльності є бажання залучити всіх діючих, а також і менш активних громадських організацій до діалогу з владою. Кінцевим результатом має стати підписання Суспільного договору, хоча для нас важливий сам процес активізації громади, а не лише підписана угода.

При укладенні Суспільного договору необхідно звернути увагу на такі моменти:

1) визначення суб’єктів підписання договору.

а) Відповідно до п. 14 3 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міський голова «представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з об’єднаннями громадян».

б) Громадський сектор повинен бути представлений юридично зареєстрованими в місті громадськими організаціями, які створюють коаліцію.

2) Окреслення предмета регулювання договору.

Предмет договору це форми взаємодії органів місцевого самоврядування і недержавного сектору заради задоволення потреб територіальної громади.

3) Визначення прав і зобов’язань сторін, порядок виконання положень договору.

Серед найбільш болючих проблем нашого міста є від’їзд талановитої молоді, яка не може знайти застосування своїм умінням та низька громадська акти­вність жителів громади.

Та зараз, як зазначалося дещо раніше,  це вирішується за допомогою створення різних громадських організацій. Одним з яскравих прикладів такої організації в нашому місті є існування міського Студентського Наукового Товариства «Руно».

Саме спільний проект міської влади і НСТ «РУНО» - « Влада і громада: від протистояння до співпраці», створив передумови для ефективного та конструктивного діалогу між міською владою і молоддю.

Учасниками конкурсу стали студенти новокаховських ВУЗів, а якості їх наукових керівників,  виступили представники місцевої влади.

Результатом їх плідної співпраці стала збірка кращих робіт, яку отримали і конкурсанти і наукові керівники. Але головне те, що участь в проекті придало молоді впевненості  у власних силах, дало імпульс до самореалізації. Вони зрозуміли, що тільки спільними зусиллями можливо змінити життя на краще.

Міська влада, в свою чергу, продемонструвала бажання і готовність до співпраці не на словах, а на ділі. На заключній конференції конкурсу були присутні керуючий справами виконкому Новокаховської міської Ради І.Й. Литвин (голова оргкомітету) та перший заступник міського голови  О.І. Вінник, (голова журі). Вони від імені мера вручили НСТ «РУНО» комп'ютер.

На мою думку цей спільний проект можна розглядати як готовність влади до співпраці.

Було б недоречно вирізнити із цілісного процесу підготовки та підписання  даного договору щось одне, адже вся робота повинна бути розроблена по досить результативним крокам. Кожний наступний крок повинен  стати закономірним результатом попередньої роботи. Безперечно, підписання цього договору стане можливим завдяки послідовності та координованості дій.

На нашу думку перший, дуже важливий спільний крок до співпраці влади і громади в Новій Каховці вже зроблено. Вдалося зацікавити громаду, студентів міста, представників місцевої влади, залучити їх до роботи й насамкінець – отримати результат.

Чому участь молоді у вирішенні справ громади важлива і потрібна

Іноді складаються ситуації, коли молоді люди не виявляють ініціативи і не хочуть брати участь в процесі прийняття рішень. Можливо, вони не хочуть брати на себе відповідальність, їх лякають труднощі чи те, що вони не зможуть зробити роботу своєчасно. Це цілком закономірна позиція, і її також слід поважати. Однак, у цих молодих людей можуть бути й інші причини, наприклад:

 • не вистачає упевненості в собі для здійснення діяльності або можливостей, ресурсів для участі;
 • знаходяться у складній ситуації, котра не дозволяє їм брати на себе відповідальність чи обов'язки;
 • мають негативний досвід;
 • побоюються, що їх не сприйматимуть серйозно;
 • відсутність мотивації.

На наше переконання, участь молоді у процесі прийняття рішень і потрібна, і важлива. Важлива в першу чергу для самої молодої людини і для громади, держави в цілому.

Участь у процесі прийняття рішень важлива для молодої людини. Участь в процесах прийняття рішень невід'ємне право будь-якої людини. Кожна людини незалежно від віку має право вести себе з достоїнством, право на повагу, на справедливе ставлення, на свою думку. Діти, підлітки та молодь мають право на участь нарівні з дорослими. Як сказала Марта С. Пане,«... до дітей більше не можна ставитись як до ще не особистостей, які очікують дорослості у вестибулі суспільного життя».

Участь - фундамент для надбання життєвого досвіду. Можливість виражати свою думку та погляди, відстоювати свою точку зору та захищати себе - дає молодій людині впевненість та повагу до себе. Вона краще буде підготовлена до труднощів дорослого життя, тому у неї буде більше шансів знайти підтримку, подолати несприятливі умови, успішно вийти зі складного становища.

Участь - може стати початком кар'єри. І беручи участь у підготовці акції чи реалізації соціального проекту, стаєш причетним до певної структури, потрапляєш в інформаційне поле, налагоджуєш необхідні контакти з іншими людьми та організаціями. Може так статися, що перша зроблена справа стає основою для першого робочого місця. А робоче місце - першим кроком до успішної кар'єри.

Участь - це розвиток. Розвиток - це «розширення свободи вибору» чи простору для дійсної участі. Нобелевський лауреат Амартія Сен стверджує, що розвиток - „це процес розширення реальної свободи, що надається людям». Розвинутим є те суспільство, в якому всім людям є доступною участь у формуванні життя

Участь - це засіб розвитку та набуття практичних вмінь, навичок. Молоді люди не можуть розвиватися, якщо просто спостерігають, якщо дізнаються про головні життєві цінності від когось. Тільки в процесі участі вони набувають досвіду, навичок, упевненості у власних силах, необхідних знань.

Молодь бажає брати участь. Багато молодих людей у світі хочуть брати участь в різних процесах, відчувати себе зайнятими (залученими), мати можливість змінити ситуацію. У молоді є потенціал, можливості та потреби в тому, щоб їх почули та підтримали.

Участь також означає доступ до різних ресурсів: інформації, знань, інфраструктури, тощо.

Кожне місто, село, селище виграє, якщо молоді люди, які там проживають, є небайдужими, готовими брати участь та впливати на процеси, що відбуваються в громаді:

Молоді люди можуть внести значний внесок у життя суспільства та громади.

Найкращим експертом у вирішенні проблем молоді є сама молодь. Молоді люди можуть висувати нетрадиційні ідеї та пропозиції, про які не подумали дорослі керівники.

Участь молоді - шлях до розвитку громадянського суспільства. Залучення молоді в команди, групи, клуби, НУО, ради та інші асоціації, як за участю, так і без участі дорослих керівників, сприяє розвитку та зміцненню громадянського суспільства. Спільна участь молоді зміцнює відчуття солідарності, справедливості у суспільстві.

Читати інші роботи

Відео

English version