Місцеве самоврядування міста Комсомольськ

Тематика: «РАЗОМ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ДОМІ»

Назва: Місцеве самоврядування міста Комсомольськ

Автор: Красільнікова Юлія

Один із відомих американських вчених-конституціоністів Клінтон Росистор вважав: «Немає щастя без свободи, свободи - без самоврядування, самоврядування - без конституційності, конституційності - без моралі, й жодного з цих великих благ – без сталості й ладу».

Тож свобода, про яку так часто говорять політики й урядовці, поети й історики, не може бути в повній мірі реалізована, якщо в країні не розвиватиметься  самоврядування. Що ж таке місцеве самоврядування? Почнемо з походження самого вислову. Як науковий термін, у визначенні досить близькому до нині вживаного, він виник у Німеччині XIX століття як «Selbstverwaltung». Це означало: вільне від державного впливу управління майном громади (населення міста). Інші вчені вважають, що теперішнє поняття терміну місцеве самоврядування походить від англійського «local self government» - право місцевого урядування, місцевої адміністрації.

Важливо те, що термін знайшов однакове розуміння у міжнародному документі – «Європейській хартії місцевого самоврядування» (ст. 3):

 1. Під місцевим самоврядуванням розуміється право та реальна здатність органів місцевого самоврядування регламентувати значну частку публічних справ і управляти нею, діючи в межах закону, під свою відповідальність і в інтересах місцевого населення.
 2. Це право здійснюється радами або зборами, що складаються з членів, обраних шляхом вільного, таємного, рівного, прямого і загального голосування. Радам чи зборам підзвітні виконавчі органи…».

Людство має багатовіковий досвід організації влади. Цей досвід свідчить, що місцеве самоврядування – то є влада, найбільш наближена до людини та спрямована на захист її прав і свобод.

Новою сторінкою в історії місцевого самоврядування в Україні стало магдебурзьке право.

Магдебурзьке право дістало свою назву від міста Магдебурга (Німеччина), мешканці якого перші отримали міське право, виборовши у місцевого архієпископа привілей на самоуправління (1188р.). Автономія міщанської громади передбачала створення колегіальних органів міського самоврядування - ради та суду, що формувалися на виборних засадах. Приклад Магдебурга наслідували інші міста Прусії, Сілезії, Чехії, Угорщини, Польщі, Литви. Від решти тогочасних міст вони відрізнялися самоврядністю, судовим імунітетом, численними пільгами у податковій та торговельно-ремісничій сферах, котрі суттєво сприяли їхньому економічному розвитку. При цьому Магдебург залишався для них не лише взірцем міського устрою, а й вищою апеляційною інстанцією. Грамоти, які розсилалися Магдебургом і роз’яснювали різні аспекти міського життя, вважалися остаточними у вирішенні будь-яких справ.

На українські міста магдебурзьке право починає поширюватися з середини XIV століття. Першому українському місту (Сянок) магдебурзьке право було дароване Галицьким князем Болеславом-Юрієм в 1339 році.

Протягом другої половини XVII - XVIII ст., під час існування козацької держави - Гетьманської України - міста продовжували бути важливими адміністративними, політичними, економічними й культурно-духовними осередками життя. Незважаючи на новостворений полково-сотенний поділ, гетьманат не пішов на руйнування традиційного міського самоврядування, яке в Україні XVII - XVIII ст. мало декілька типів. До першого й основного належали магістратські міста, правовий статус яких опирався на магдебурзьке право, отримане ще в попередній період (на той час перелік магістратських міст поповнився Черніговом, Ніжином, Глуховом, Уманню, Полтавою, Гадячем та іншими). До другого належали міста, які управлялися ратушами, а третій тип становили невеликі міста і містечка без окремого постійного органу самоуправління. У них самоврядування здійснювалося за принципом сільських громад, тобто через обрання війта чи отамана.

«Війти, бурмістри, райці і лавники й інші члени» міського уряду обиралися громадою. У «Правах, за якими судиться малоросійський народ» були сформовані вимоги до моральних і ділових якостей претендентів на уряди в міському самоврядуванні. Вони повинні бути «з міщан знатних, постійних, совісних, розсудливих, добропорядних і де можуть бути вчених, закононароджених, в правах умілих, не молодших від 25, а не старших від 70 років». Претендент повинен бути «тубільцем», тобто постійним жителем міста, не лихварем», «перелюбником» та «іновірцем».

Правові документи засвідчують, що урядники органів міського самоврядування повинні були: «сходитися в ратуші, радити про добро громади (міста) і запобігати шкоді, розсуджувати різні суперечки, вживати заходів, щоб їжа і напої в місті не були занадто дорогі. Рада повинна попереджати сварки в місті, боронити від кривд сиріт і вдів, не дозволяти і викорінювати шкідливі і безчесні ігри (карти, кості тощо). Щороку рада мала звітувати про рахунки з усіх міських прибутків перед «визначнішими» з міської громади.

Козацька адміністрація переважно завідувала питаннями боєздатності, опікувалася фортифікаційними спорудами, безпосередньо командувала козаками під час воєнних дій.

Після підписання в 1654 р. договору між Україною та Московською державою починається процес поступової ліквідації українських форм місцевого самоврядування. 1654 року у Києві вводиться російське воєводство, що спочатку було суто військовим і представницьким органом московського царя і передавало повідомлення про події в Україні.

У 1708 р. Петро I запровадив губернський поділ. Воєвод змінили губернатори, а з 1711 р. – генерал-губернатори. Вони мали військові та фінансові обов’язки, але згодом перебрали на себе всю повноту влади.

Продовжуючи справу Петра I стосовно централізації країни, імператриця Катерина II у 1764 році ліквідувала гетьманство та скасувала полково-сотенний устрій України, а у 1785 році провела реформу міського управління, згідно з яким створювалися нові станові органи міського самоврядування – міські думи. Процес уніфікації форм міського самоврядування в Україні за російським зразком було фактично завершено, хоча формально магдебурзьке право було скасовано Миколою I у 1834 році. А у 1835 році вперше було проведено вибори міських голів.

Ліберальні реформи Олександра II 60-70-х рр. XIX ст. запровадили регіональне самоврядування у формі земських установ.

Міське самоврядування проіснувало в Україні до 1919 року, а із встановленням влади більшовиків було ліквідовано та замінено радами.

Нова історія місцевого самоврядування в Україні починається лише після прийняття 7 грудня 1990 року Закону «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування». Це була перша спроба перетворення місцевих рад в органи місцевого самоврядування. Наступним кроком у становленні місцевого самоврядування в Україні стало прийняття 26 березня 1992 року нової редакції Закону «Про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування». Територіальною основою місцевого самоврядування визначалися сільради, селища, міста, а регіональною – район, область. З прийняттям Конституції України 28 червня 1996 року місцеве самоврядування отримало конституційний статус, стало однією із засад конституційного ладу України.

Законодавчі основи для становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні відповідно до європейських принципів було закладено підписанням 6 листопада 1996 року в м. Страсбурзі Європейської хартії місцевого самоврядування (ратифіковано Верховною Радою України 15 липня 1997 року).

Явищем небувалого значення стало прийняття 21 травня 1997 року Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», який відповідно до Конституції визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування.

У процесі розвитку місцевого самоврядування в Україні показовим є досвід нашого міста.


Структура виконавчих органів місцевого самоврядування міста Комсомольська

Саме Комсомольск став першим містом в Україні, де було проведено громадські слухання, схвалено і затверджено Статут міста (1999 рік). За активної участі мешканців територіальної громади Комсомольська у 2001 році розроблено та затверджено стратегічний план розвитку міста до 2013 року, реалізується державна програма розвитку сімейної медицини, діє інноваційна практика надання населенню доступних та якісних медичних послуг на засадах бюджетного фондоутримання приватних сімейних лікарів. У місті працює муніципальна лікарняна каса, яка надає послуги 12 тисячам жителів м. Комсомольська, у тому числі 10 тисячам пенсіонерів. Міська влада працює у тісній взаємодії з органами самоорганізації населення, що існують на території приватної забудови міста, у мікрорайонах Низи, Золотнище і Піддубне. Міський бюджет формується за програмно-цільовим принципом.

У місті успішно реалізується велика кількість прийнятих міською радою програм, активно впроваджуються реформи у житлово-комунальному господарстві, галузі охорони здоров'я, сфері зайнятості населення, які спрямовані на досягнення ефективної моделі розвитку міського господарства та бюджетної сфери.

Ефективно працює в місті Громадська рада. Громадська рада при Комсомольській міській раді  є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної політики, а саме в управлінні справами органів місцевого самоврядування.

Основними завданнями Громадської ради є:

 • створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні справами органів місцевого самоврядування;
 • здійснення громадського контролю за діяльністю Комсомольської міської ради, як органу місцевого самоврядування;
 • сприяння врахуванню Органом громадської думки під час формування та реалізації державної політики;
 • сприяння Органу у підготовці та проведенні громадських обговорень з питань, що відносяться до його повноважень.

Завдяки використанню сучасних педагогічних технологій досягнуто високого рівня знань учнів у навчальних закладах міста, а самі школи мають змогу приймати в себе різноманітні конференції, семінари та конкурси всеукраїнського рівня.

У місті функціонують соціальні заклади – притулок для неповнолітніх „Надія” та об’єднання реабілітації і соціальної допомоги „Калина”.

У Комсомольську активно розвивається малий та середній бізнес, відкриваються нові виробництва, будується житло. Показник безробіття у місті є одним із найнижчих по Україні, і становить 0,31%.

З 2002 року в місті пріоритетним напрямком в соціальній сфері є розвиток молодіжної політики. Основна мета – це залучення молоді до процесу прийняття рішень на місцевому рівні, співпраця з молодіжними громадськими організаціями в частині реалізації проектів, спрямованих на підвищення духовності, культурного рівня, організацію змістовного дозвілля молоді, пропаганди здорового способу життя, розвиток масової фізичної культури.

Одним з перших проектів, що був підтриманий міською владою, став проект нашого навчального закладу "Центр дитячої дипломатії", як філія міжнародного центру народної дипломатії імені Яна Казимира. Завданням Центру дитячої дипломатії є поширення знань про різноманітні країни світу, вивчення культурних надбань народів, встановлення та розвиток дружніх стосунків з міжнародними й регіональними молодіжними організаціями, дитячими установами, поширення знань про міжнародні стандарти з прав людини, дитини, виховання учнівської молоді у дусі спільних європейських цінностей.

Успішна робота в напрямку молодіжної дипломатії стала поштовхом для реалізації загальноміського проекту "Центр глобального молодіжного партнерства", до якого залучені всі навчальні заклади міста і який фінансується із міського бюджету (так, у 2009 р. на проектну діяльність із міського бюджету було виділено 168 тис.грн.).

Проект «Центр глобального молодіжного партнерства», передбачає  проведення таких заходів:

 1. «Український дивограй» (ЗОШ№1);
 2. «Міжнародні об'єднання сучасності» (ЗОШ№2);
 3. «Україна. Росія. Польща. Партнерство заради майбутнього» (гімназія ім. В.О. Нижниченка);
 4. «Світ без кордонів» (ЗОШ№4);
 5. «На шляху до Європейського дому» (НВК ім.Л.І. Бугаєвської);
 6. «Партнерів єднає мелодія пісні» (ЗОШ№6);
 7. Центр міжнародних дипломатичних відносин ім. Я. Мудрого - Комсомольський політехнічний технікум.

Одним із найбільш яскравих і неординарних проектів серед них є проект нашого навчального закладу – Всеукраїнський форум учнівської молоді «На шляху до Європейського дому».

Отже, у Комсомольську успішно здійснюється програма розвитку молодіжної політики, завдяки якій місто двічі приймало Міжнародні молодіжні муніципальні слухання за участю представників ООН, по лінії ЮНЕСКО та української секції СІОФФ у місті щорічно проводиться Міжнародний фольклорний фестиваль „Калинове літо на Дніпрі”, а обласний фестиваль дитячого і юнацького мистецтва „Таланти твої, Полтавщино” у 2007р. набув статусу всеукраїнського, і відтепер має назву „Мистецьке сузір’я”. Спортсмени з Комсомольська неодноразово ставали призерами змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів, приносячи славу рідному місту. Є у комсомольчан і амбітні плани на недалеку перспективу: збудувати веслувальний канал, створивши на базі однієї із ДЮСШ своєрідну „школу олімпійського резерву” для спортсменів України. Оскільки реалізація цього проекту потребує чималих коштів, його фінансування здійснюватиметься на паритетних засадах: частково кошти виділятимуться з державного бюджету, а частково – з обласного та міського бюджетів.

Вищезазначені інновації та практичний досвід викликають зацікавленість місцевого самоврядування інших регіонів України. За останні 3 роки Комсомольськ відвідали делегації понад 100 міст України.

У листопаді 2010 року міський голова Комсомольська, Сергій Супрун, обраний головою Полтавського регіонального відділення Асоціації міст України. А колишній мер міста Олександр Попов нині очолює Київську міську адміністрацію.

З метою значного поліпшення діяльності місцевого органу влади, ефективності роботи працівників, раціонального використання ресурсів була розроблена і впроваджена система управління якістю, яка у квітні 2005 року успішно пройшла сертифікацію відповідно до МС ISO 9001:2000, і, як наслідок, підвищила якість надання оптимальних по вартості послуг населенню міста.

У 2006 році рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» вперше присвоїло місту Комсомольську довгостроковий кредитний рейтинг «uaА-» за українською національною рейтинговою шкалою, прогноз рейтингу – «стабільний». Довгостроковий кредитний рейтинг категорії «uaА-» відображає високу здатність міської ради виконувати свої боргові зобов’язання в умовах українського фінансового ринку. Такий високий рейтинг в Україні було присвоєно ще двом містам – Харкову та Донецьку.

Тож можна з упевненістю сказати, що історія місцевого самоврядування твориться і сьогодні, а кожна територіальна громада є активним її учасником. Динамічний розвиток Комсомольська та інших міст України, який відбувається сьогодні, - яскраве підтвердження демократичності, прозорості та ефективності місцевої влади.

Читати інші роботи

 

Відео

English version